Objecte.

Les presents condicions legals regulen l’ús i les condicions d’accés al lloc web: https://www.associacioaniol.org/ (d’ara endavant el «site»).

L’ús o accés a aquest site implica que vostè ( d’ara endavant » l’usuari») reconeix haver-hi leido i entès les presents condicions legals d’ús, i acorda complir-les íntegrament.

Si com a usuari no està d’acord amb alguna de les presents condicions haurà de deixar d’accedir al site.

 

 

Propietat del site.

De conformitat amb la Llei 34/2002, d’11 de juliol i una altra legislació aplicable, l’informem que aquest site és propietat de l’entitat amb denominació social ASSOCIACIÓ ANIOL i CIF G66859232 . Inscrita en el registre de justícia d’associacions de la Generalitat de Catalunya.

El domicili social de l’entitat és: Carrer d’Auterive (Edifici Xifré depx-119), 08350 Arenys de Mar, Barcelona

Pot contactar amb ASSOCIACIÓ ANIOL en la següent adreça de correu electrònic: info@associacioaniol.org

Tret que s’estableixi expressament d’una altra manera, les comunicacions amb ASSOCIACIÓ ANIOL es poden realitzar mitjançant correu ordinari a l’adreça física o mitjançant correu electrònic. L’empresa es posarà en contacte amb l’usuari via correu electrònic, a l’adreça que li sigui facilitada.

 

Funcionament del site.

ASSOCIACIÓ ANIOL es reserva el dret a modificar, en qualsevol moment, de manera unilateral i sense necessitat de prèvia notificació als seus usuaris, els continguts, l’estructura, el funcionament o les condicions d’accés a aquest site.

Així mateix, els usuaris del site són conscients, i accepten que part de la informació continguda en el site podria ser incorrecta, estar incompleta o antiquada, o contenir errors tipogràfics. ASSOCIACIÓ ANIOL no està obligat a actualitzar el contingut d’aquest site i no serà responsable de la no actualització de la informació. És d’exclusiva responsabilitat de l’usuari avaluar l’exactitud i / o utilitat de qualsevol informació, consell, opinió, o qualsevol altre contingut disponible a través d’aquest site.

Així mateix, ASSOCIACIÓ ANIOL es reserva el dret a suspendre temporalment, sense necessitat de previ avís, l’accés a aquest site per a realitzar operacions de manteniment, actualització, millora o reparació.

Està prohibit que l’usuari utilitzi aquest site per a l’enviament, la transmissió o la publicació de qualsevol material il·legal, amenaçador, calumniós, difamatori, propagandístic, escandalós, obscè, pornogràfic, o qualsevol altre material que pugui donar lloc a responsabilitats civils o penals d’acord amb la legislació aplicable, fets dels quals en tot cas serà responsable l’usuari.

ASSOCIACIÓ ANIOL tampoc garanteix que aquest website o els servidors que l’allotgen estiguin lliures de virus i altres tipus de programario potencialment perillós, així com la disponibilitat, continuïtat, utilitat, i infal·libilitat del funcionament d’aquest site, dels seus serveis o dels seus continguts; ni la licitud, fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers mitjançant aquest site.

Amb caràcter general només podran utilitzar aquest site les persones físiques i jurídiques amb capacitat jurídica suficient d’acord amb la legislació aplicable. De manera excepcional podran fer servir el site menors d’edat que hagin obtingut prèviament l’autorització dels seus pares o tutors legals, els quals seran responsables de l’ús que faci del site el menor al seu càrrec.

 

 

Comportament dels usuaris. Prohibicions.

L’ús dels continguts i serveis oferts per ASSOCIACIÓ ANIOL serà sota responsabilitat i risc exclusiu de l’usuari.

L’empresa no assumeix cap compromís o deure de verificar ni vigilar els continguts i informacions introduïts pels usuaris.

Els usuaris es comprometen a utilitzar el website i tot el seu contingut i serveis de manera diligent, sempre sota subjecció a la llei, als bons costums, i a les presents condicions generals, mantenint sempre el respecte cap als altres usuaris.

L’usuari es compromet a fer un ús adequat dels materials i informacions continguts en el site, no utilitzant-los per a realitzar activitats il·lícites o consultives de delicte, que atemptin contra els drets de tercers, o que infringeixin la regulació sobre la propietat intel·lectual i industrial, o qualsevol altra norma d’ordenament jurídic aplicable, sent l’únic responsable davant ASSOCIACIÓ ANIOL i tercers per incompliment del qual aquí queda establert.

L’usuari es compromet a no transmetre, introduir, difondre, o posar a la disposició de tercers qualsevol tipus d material i informació contraris a la llei, la moral, a l’ordre públic i a les presents condicions generals d’ús.

En qualsevol cas, l’usuari haurà d’aportar sempre una informació veraç que no pugui portar a cap confusió, així com dades identificatives correctes, i mai suplantant a tercers o actuant en el seu nom.

En relació a la infracció de qualsevol irregularitat, li recordem que l’adreça IP del seu ordinador queda registrada pel mer accés al nostre website.

 

 

Zones protegides del website.

Generalment per a l’accés als serveis de ASSOCIACIÓ ANIOL no serà necessària la subscripció o registre de l’usuari.

La utilització de determinats serveis pot estar condicionada a la prèvia obtenció d’un compte personal mitjançant el registre dl usuari. Aquest registre s’efectuarà en la forma expressament indicada en el website.

Aquest site pot contenir zones d’accés restringit, protegides per identificadors i contrasenyes o altres mecanismes de seguretat. L’usuari no intentarà accedir a aquestes zones d’accés restringit si no està degudament autoritzat per ASSOCIACIÓ ANIOL, ni intentarà esquivar o manipular els mecanismes de protecció establerts per ASSOCIACIÓ ANIOL.

L’usuari que hagi estat autoritzat per ASSOCIACIÓ ANIOL per a accedir a alguna d’aquestes zones protegides serà el responsable exclusiu de mantenir en estricte secret i no divulgar a tercers, els identificadors, contrasenyes, i altres mètodes de seguretat que ASSOCIACIÓ ANIOL posi a la seva disposició per a accedir a les zones protegides. L’usuari serà per tant l’únic responsable dels danys que es puguin derivar de no mantenir en secret els mecanismes de seguretat esmentats. Es comunica a l’usuari que l’intent d’accés no autoritzat a les zones d’accés restringit d’aquest site pot estar subjecte a responsabilitats civils i/o penals.

 

 

Propietat intel·lectual i industrial.

Tots els continguts del site, incloent a títol enunciatiu i no limitatiu, les marques comercials, logotips, gràfics, imatges, arxius de so i vídeo, programario, codi de programació, textos, icones i els noms amb els quals s’identifiquen els serveis ( d’ara endavant «els materials» ) són propietat de ASSOCIACIÓ ANIOL i estan protegits per la legislació vigent en matèria de drets de propietat intel·lectual i industrial.

L’accés de l’usuari a aquest site no implica cap tipus d renuncia, transmissió o cessió total o parcial d’aquests drets de propietat, per això, l’accés a aquests continguts o elements no atorga, en cap concepte a l’usuari, la possibilitat de la seva còpia, venda, modificació, reproducció, publicació, cessió, transmissió, o creació de nous productes o serveis derivats de la informació i elements aquí continguts.

És per aquest motiu que l’usuari d’aquest site, excepte prèvia autorització expressa i per escrit de ASSOCIACIÓ ANIOL, no té permès copiar, distribuir, descarregar, modificar, suprimir, esborrar, alterar, publicar, transmetre, o aprofitar-se de qualsevol forma dels materials que conté el site.

L’usuari no adquireix drets o llicència en relació amb el servei ni els elements d’aquest, excepte el dret limitat a utilitzar el servei d’acord amb les condicions aplicables. Únicament podrà utilitzar els continguts o elements al fet que accedeixi a través dels serveis de ASSOCIACIÓ ANIOL per al seu propi ús, i necessitats, obligant-se a no realitzar ni directa ni indirectament una explotació comercial, ni dels serveis, ni dels materials, elements o informació obtinguda a través d’aquests.

 

 

Informació transmesa pels usuaris.

Aquest site pot contenir fòrums públics, sales de conversa ( xats ) i altres mecanismes mitjançant els quals els usuaris poden expressar la seva opinió i intercanviar arxius en format electrònic. Les informacions, les comunicacions i els fitxers que s’enviïn mitjançant aquests fòrums o sales, juntament amb les adreces de correu electrònic i altres comunicacions divulgades pels usuaris no tindran consideració de material confidencial.

Quan els usuaris transmetin o publiquin qualsevol tipus d’informació a aquest site, estaran atorgant autorització a ASSOCIACIÓ ANIOL per a utilitzar aquesta informació, incloent, sense cap limitació, la reproducció, revelació, transmissió, publicació o va enviar d’aquesta informació.

ASSOCIACIÓ ANIOL no assumeix cap responsabilitat pel contingut de la informació o de les comunicacions enviades pels seus usuaris mitjançant aquests canals.

 

 

Exclusió de garantias i responsabilitats.

 

Tota la informació continguda en aquest site, se subministra «tal qual», sense que ASSOCIACIÓ ANIOL atorgui garantias de cap classe, tant expresses com implícites, relatives a la precisió, fiabilitat i integritat d’aquest site. ASSOCIACIÓ ANIOL no atorga cap garantia, explícita o implícita, incloent a títol enunciatiu i no limitatiu, garanties per incompliment de qualitat, comerciabilitat o identitat per a una finalitat determinada.

ASSOCIACIÓ ANIOL no garanteix tampoc que aquest website o als servidors en el qual s’allotja, estigui lliure de virus i altres tipus de programario potencialment perillós.

ASSOCIACIÓ ANIOL no garanteix la disponibilitat, continuïtat, utilitat i infal·libilitat del funcionament d’aquest site, dels seus serveis o dels seus continguts, ni la fiabilitat o utilitat de la informació i continguts subministrats per tercers a través del site. Si bé ASSOCIACIÓ ANIOL realitza tot l’esforç raonable per a garantir la disponibilitat, l’accés, la continuïtat, la infal·libilitat del funcionament i dels seus serveis, ASSOCIACIÓ ANIOL no garanteixen les mateixes, que es poden trobar interferides per nombrosos factors aliens a ella. En conseqüència, no serà responsable, (amb els límits establerts en l’ordenament jurídic vigent), pels danys i perjudicis de tota naturalesa, causats a l’usuari a conseqüència de l’esmentada indisponibilitat, fallades d’accés o falta de continuïtat.

 

 

Limitació de responsabilitat.

 

ASSOCIACIÓ ANIOL no es responsabilitza en cap manera de qualsevol mal directe o indirecte, lucre cessant o pèrdua de dades i/o clients que es derivin de l’ús per part dels usuaris o de la impossibilitat d uso d’aquest website.

Aquest site pot contenir enllaços hipertextuales («Links») i remissions a altres llocs i pàgines web que poden no estar controlats per ASSOCIACIÓ ANIOL, SL, en aquests casos ASSOCIACIÓ ANIOL no es responsabilitzarà dels continguts que puguin aparèixer en aquestes pàgines.

L’usuari accepta expressament exonerar a ASSOCIACIÓ ANIOL de qualsevol responsabilitat d’actes o omissions dels usuaris basats en els continguts allotjats en aquest site.

L’usuari entén i accepta expressament que qualsevol tipus de contingut, programario o qualsevol altre tipus de material, que descarregui o obtingui de qualsevol altra forma a través d aquest site es realitza pel seu compte i risc, i que ell com a usuari serà l’únic responsable de qualsevol mal o pèrdua de dades causat als seus sistemes informàtics.

ASSOCIACIÓ ANIOL posa tots els mitjans raonables per a assegurar que la informació que conté aquest site és correcta. Així mateix, els usuaris del site accepten conèixer que part de la informació continguda en aquest site podria ser incorrecta, estar incompleta, antiquada o contenir errors.

 

 

Dret d’exclusió i nul·litat parcial.

 

ASSOCIACIÓ ANIOL es reserva el dret de cancel·lar, eliminar o desautoritzar la utilització de tots o algun servei del website a qualsevol usuari sense necessitat d’avís previ, si, al seu criteri, i en qualsevol circumstància, l’usuari estigués fent un ús incorrecte de l’aquest.

Si un tribunal competent resol que qualsevol de les disposicions contingudes en aquestes condicions és il·lícita o nul·la, aquesta disposició serà exclosa si es requerís legalment. L’usuari accepta expressament que la resta de les disposicions no excloses no es veuran modificades i que seguiran en plena vigència.

 

Llei aplicable i Jurisdicció.

Aquest site està situat i opera des d’Espanya. Totes les qüestions relatives a aquest site es regeixen per les lleis espanyoles i se sotmeten a la jurisdicció dels Jutjats i Tribunals competents d’Espanya, sense que siguin aplicables els principis sobre conflicte de lleis. En aquells casos que l’usuari no tingui la condició de consumidor, o que tingui el domicili fora d’Espanya, ASSOCIACIÓ ANIOL i l’usuari se sotmeten als Jutjats i Tribunals de Barcelona, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre’ls.

Si l’usuari decidís utilitzar o consultar aquest site des de fora d’Espanya, ha de tenir present que ho fa per iniciativa pròpia i que és responsable del compliment de les lleis locals pertinents.

 

 

Durada i revisió.

Tot i que la relació jurídica entre ASSOCIACIÓ ANIOL i l’usuari, derivada de l’accés i la utilització del site, té una durada indefinida, aquesta es considerarà finalitzada en el moment que l’empresa modifiqui les presents condicions legals. En el moment en què l’empresa anunciï la modificació de les condicions generals, i l’usuari accedeixi i utilitzi els serveis i continguts del site, es considerarà iniciada una nova relació jurídica entre les parts de caràcter igualment indefinits.

Sense prejudici d’això, l’empresa ASSOCIACIÓ ANIOL està facultada per a suspendre, interrompre, o donar per finalitzada de manera unilateral, en qualsevol moment i sense necessitat de previ avís ni justa causa, la prestació dels serveis que ofereix.

ASSOCIACIÓ ANIOL es reserva el dret a revisar, unilateralment i sense previ avís, les presents condicions d’ús en qualsevol moment. Les condicions revisades entressin en vigor en el moment en què quedin publicades en el site. Si l’usuari realitza un ús habitual de revisar les condicions amb regularitat, s’abstindrà d’accedir al site si no considerés acceptables qualsevol de les condicions revisades.

 

 

Terminis de lliurament dels serveis.

 

Els terminis de lliurament varien segons la mena d’enviament:
Entre 3 i 5 dies laborals per a enviaments normals a Espanya peninsular. En el cas de les Illes Canàries, Ceuta i Melilla, consultar via contacto.
El lliurament del producte es realitzarà principalment mitjançant el servei de missatgeria de DHL o qualsevol altre que el ASSOCIACIÓ ANIOL designi a cada moment.

 

 

 

Devolucions.

Pot dirigir-se a nosaltres a través de la nostra pàgina web de Contacte. Li intentarem respondre en el termini d’un dia hàbil – dilluns a divendres, de 10:00h. a 18:30h.

Res de quant es recull en la present política de devolucions afectarà els seus drets legals, als quals s’afegeix el dret de desistiment.

 • El comprador disposa de 15 dies a partir del lliurament de la comanda per a fer qualsevol canvi de talla o devolució.
 • Els productes han de ser retornats en les mateixes condicions en les quals ho rep, juntament amb l’embalatge transparent original i l’etiqueta.
 • S’haurà d’enviar un email a info@associacioaniol.org indicant el número de factura, el producte que vol retornar i el motiu.
 • No s’admetran canvis o devolucions de peces usades, rentades, danyades o extraviades abans d’arribar a les nostres dependències.
 • En magatzem es comprovarà l’adequació del producte retornat, reservant-nos el dret a no acceptar-lo en cas de no complir-se l’anterior.
 • El client és responsable dels costos de devolució del producte.
 • Per a fer el canvi de talla o devolució d’algun dels productes rebuts, el client ha de seguir els següents passos:
 • Imprimir una còpia d’aquesta factura, i indicar en ella la talla que necessita, o que es tracta d’una devolució.
 • Adjuntar la factura o email de confirmació en el paquet en el qual ens envia els productes.
 • Nosaltres ens encarreguem de recollir el producte o productes en el domicili que ens indiqui.
 • En cas de canvi de talla, no té cap cost per al client.
 • En cas de devolució, se li restarà del reemborsament la quantitat del cost de recollida.
 • Les despeses d’enviament previs no seran retornats, tret que el producte estigui defectuós o s’hagin enviat incorrectament per part de l’empresa.

No s’acceptarà el canvi o devolució de cap producte que no aparegui en aquest document, encara que s’introdueixi en el paquet d’enviament. Una vegada rebuts i verificats els productes, s’enviarà el canvi de talla o s’emetrà l’abonament corresponent en la forma de pagament utilitzada en la compra.

No s’acceptessin en cap cas paquets a ports deguts.

 

 

Codis promocionals i vals de descompte

Si decideix retornar una comanda realitzada amb un val descompte, l’import objecte de devolució es trobarà subjecte a la despesa mínima aplicable a aquest val descompto. En tal sentit, si l’import dels articles retornats fa que la suma restant de la comanda sigui inferior a la despesa mínima aplicable al val descompto, l’import del descompte es restarà del reemborsament. Per exemple, el descompte de 10 euros (aplicable a una despesa mínima de 60 euros – despeses d’enviament no inclosos) es restarà del reemborsament si l’import del/dels producte(s) retornat(s) fa que la suma total de la comanda sigui inferior a 60 euros.la devolució d’una comanda amb despeses d’enviament gratuïts (que no s’hagi proporcionat com un val descompto) no afectarà l’import de la devolució.

 

Política d’enviament.

 • Enviaments a península entre 2 i 5 dies laborables.
 • Enviament a partir de rebre el pagament.
 • Per enviament fora de península consultar mitjançant el formulari de contacte.
 • Preu de l’enviament 2.90 + iva i gratuït a partir de 50€

 

Métodes de pagament.

 • Targeta de crèdit/dèbit.
 • Transferència bancària.